Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 

İş bu sözleşme “Defterdar Mh. Fethi Çelebi Cd. No:23/1 Haliç-EYÜP-İSTANBUL” adresinde mukim ‘’KAR OTOMOTİV VE TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.’’ ( Kısaca KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.) ile “-------------------” adresinde mukim ------------------------------  ( Kısaca KİRACI olarak anılacaktır.) arasında uzun süreli olarak araç kiralamaya ilişkin olarak oluşturulmuştur.

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE SÜRESİ

1-Taraflar karşılıklı mutabık kalarak uzun süreli araç kiralama yapmak ve bu kiralamanın koşullarını belirlemek amacı ile sözleşmeyi akdetmişlerdir. Uzun süreli kira sözleşmesinin süresi 12 aydan kısa 47 aydan uzun olmayacaktır. Taraflar araç marka, model ve süre bazında kiralama sürelerini ek protokoller ile belirleyeceklerdir.

Ek protokoller ile belirlenecek araçlara ilişkin hususlar iş bu sözleşme ile belirlenecektir.

2-Kiracı, karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi v.b.) kiracı sorumludur.

 3-Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) kiracı sorumludur.

 4-Kiralama en az 2 gün (48 saat) ‘tir. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için, uygulanan ücretin 1/3 ’ü, gecikme 2 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır.

 5-Kira başlangıcında, araç kullanıcılarının sürücü belgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ödemeler kiralama başlangıcında geçerli bir kredi kartı ile yapılır. 

-Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiralama süresi 1 aydan fazla ise, bloke tutarı aylık kiralama bedeli kadardır. Kiracı, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, hizmet bedeli maksimum 100 TL’ye kadar olmak üzere her bir ceza tutarının %20 (yüzde yirmi) si artı KDV kadar ücretlendirilecektir. Araçlarda HGS olup (Hızlı Geçiş Sistemi) kiracı kira dönüşü geçiş yaptığı bedelin üzerine %18 hizmet bedeli ilavesi ile ödemesini ilgili ofise yapacaktır. OGS (Otomatik Geçiş Sistemi)'ni kullanan kiracılar kaçak geçiş bedellerini ödemekle yükümlüdür.

6-Kiracının talep etmesi halinde, sigorta kapsamını genişleten aşağıdaki ek sigortalar satın alınabilir;

-   Mini Hasar Sigortası, araç grubuna göre değişkenlik gösteren belirlenmiş bedele kadar oluşan maddi hasarları (lastik, cam, far hasarları hariç olmak üzere) müşteri yazılı beyanı ile polis raporuna gerek kalmaksızın kapsamaktadır. Mini hasar sigortasının belirlediği bedelin üzerinde olan hasarlarda, müşteri tüm hasar bedelinden sorumludur.

Kiralanan araçta hasar ve veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından kiracı sorumludur.

7-Kiracı, kiralayanın isteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur; 

 

 1. Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için ön sayfada belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır)
 2. Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer ücretler,
 3. Aracın, teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar Kiralayan tarafından belirlenen tek yön ücreti,
 4. Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler,
 5. Kira süresi içinde, kiralayanın hatasından doğanlar dışında araca, kiracı ve başka sürücü ile veya kiralayana karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri,
 6. Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, kiralayanın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar kiracı tarafından ödenecektir. Ancak kiracı, kira sözleşmesinde ilgili ‘Kabul Eder’ hanesini imzalamak ve önceden kasko muafiyet sınırı primini ödemek kaydı ile, anlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak ve işlemleri tamamlamak kaydı ile araç sigortasından yararlanabilecektir.
 7. Kiracı, aracın mekanik ve kaporta açısından ( kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında ) sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder, Örneğin; hatalı vites değiştirilmesi sebepli oluşan zararları, uyarı ışığının yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulmasından sonra aracın kullanılmaya devam edilmesi, kira süresinde ortaya çıkan bakım ihtiyacına rağmen bakımının bildirilmemesi ile oluşan zararlar gibi.
 8. Aracı kiralayanın dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar geçersiz sayılır ve kiracı ile kullanan kişiler tüm hasarlardansorumlu tutulur, 

ı. Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların yakıtları kiraya veren ofislerinde tamamlanacak, kiracı tarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek % 30’luk hizmet bedeli ve KDV tutarı ile ödemesi gerçekleştirilecektir. Kira dönemi ile ilgili trafik cezaları da kiracılar tarafından kiralama sonunda ödenmedi ise Kiralayana ödenecektir. Kiralama bitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirmek sureti ile kiracının, kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir, 

 1. i.   Kiraya veren ofislerinin bulunmadığı şehirlerde teslim etme ve alma için, en yakın kiraya veren ofisine olan uzaklık üzerinden Kiralayanın belirlediği tutarda km. başına ücret alınır. 4 günden az kiralanan araçlarda, aracın kiralandığı şehirden başka bir kiraya veren ofisine teslim edilmesi durumunda tek yön tarifesine göre ücret uygulanır,
 2. Kiracının iş bu anlaşma gereğince yapılması gereken ödemelerin tahsili sırasında kiralayanın yaptığı giderler,
 3. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, depozito olarak alınan kredi kartı sliplerinin, kiralama sözleşmelerine uygun şekilde kiralayan tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine kiracı itiraz edemez, 

8- KULLANIM ALANI & AMACI

 1. a) KİRACI veya araç kullanıcıları, araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve aracı amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kısaca olağandışı, kullanamaz ve kullanılmasına imkan ve izin vermeyecektir. Aksi halde KİRAYA VEREN sözleşmeyii fesih edip, araçların iadesini talep edebilir. Buna ek olarak da doğmuş ve doğacak zararlarını da KİRACI’ya fatura edecektir.
 2. b) KİRACI, araçları Türkiye sınırları dışına çıkartamaz. KİRAYA VEREN, bu sözleşme çerçevesinde üstlendiği hizmetleri Türkiye sınırları içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Araçların Türkiye sınırı dışına çıkarılması KİRAYA VEREN’in yazılı onayı ve gerekli sigortaların yapılması ile mümkün olacaktır. Söz konusu sigorta vs. ek bedelleri KİRACI karşılayacaktır.
 3. c) KİRACI bu sözleşme ile kiraladığı araçları hiçbir şekilde kiraya ve/veya para karşılığı veya bedelsiz bir başkasına kiralayamaz, satamaz, ödünç kullandıramaz ya da bunları yapma eylemine giremez.
 4. d) KİRACI, KİRAYA VEREN’in yazılı izni olmaksızın araç üzerinde herhangi bir surette değişiklik yapamaz. Araca herhangi bir parça ekleyip, çıkaramaz. Aracı kullanım amacı haricinde başka amaçlar ile kullanamaz. ( drift vs. şeklindeki kullanımları gerçekleştiremez. ) KİRAYA VEREN’in bu duruma ilişkn bilgisinin olması halinde iş bu sözleşmeyi haklı nedenle fesih hakkı doğacaktır. KİRACI, şayet kira dönemi içerisinde bu şekilde eklemeler vs. yapmış ise kira döneminin sonunda bu eklemelerin sökülmesi, silinmesi vs. süreçte araçta meydana gelecek değer kaybı da dahil olmak üzere her türlü zararı karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

SERVİS,BAKIM VE HASAR

KİRAYA VEREN, araçların periyodik teknik bakımlarını (yağlama, tamir, yedek parça değişimi) üretici fabrikanın öngördüğü kilometre ve sürede yapmayı kabul eder.

KİRACI, aracın kira süresi dâhilindeki tüm bakım, onarım ve kontrollerini, servis işlemlerini KİRAYA VEREN ’in vermiş olduğu garanti ve bakım karnesi ile bildirilmiş olan km’lerde ve belirtilen sürelerde yaptırmakla yükümlüdür. Periyodik bakımların zamanında yapılması KİRACI’nın sorumluluğunda olup, araçların periyodik bakımlarının araç üreticisinin öngördüğü km’lerde yaptırmaması durumunda, araçların üretici firmanın vermiş olduğu garanti kapsamı dışı kalmasından oluşabilecek zararları KİRACI karşılayacaktır.  Araca ilişkin olarak yapılacak periyodik bakımların servis vs. ücretleri KİRAYA VEREN tarafından karşılanacaktır. Ancak KİRACI’nın kullanımı sebebi ile ve/veya servise süresi içerisinde araçları getirmemesi sebebi ile oluşacak zararlardan, aracın garanti kapsamı dışında kalması durumunda doğmuş ve doğacak tüm zararlardan KİRACI sorumlu olacaktır.

KİRAYA VEREN, araçların bakım ve onarım işlemlerini kendisine ait yetkili servislerde gerçekleştirecektir. KİRACI, araçları bu servislere bakım ve onarım için getirecektir. KİRACI’nın bu servisler harici KİRAYA VEREN’ in onayı olmaksızın farklı servislere araçları götürmesi durumunda ise araçlara ilişkin olarak doğmuş ve doğacak tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

Araçların servislere götürülüp getirilmesi KİRACI’nın sorumluluğundadır.

 

8- KİRACI, kaza evraklarının ve trafik tutanaklarının temini ve KİRAYA VEREN’ e teslim edilmemesinden ve/veya gerçeğe aykırı olarak tutulmasından ötürü sigorta poliçesi ve diğer teminatlardan istifade edemeyeceğini ve doğacak maddi, manevi sorumluluklar ile her türlü kaybı karşılayacağını peşinen kabul eder.

            Aşağıda belirtilen hallerde kiralanan aracın zarar görmesi durumunda kiralanan araca ait hasar sorumluluğu ve buna ilişkin giderleri karşılamak KİRACI’ya aittir.

 • Taşıtın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Taşıtın uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Taşıtın KİRACI’nın fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından el konulması, kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Trafik sigorta poliçesi ve kasko poliçeleri genel şartları gereğince sigorta ve hasar teminat kapsamı dışında kalan durumlar ile sigorta şirketlerinin tazmini kabul etmediği durumlar,
 • Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşınması sırasında meydana gelen kayıp ve zararlar ile kasko sigorta poliçesi genel şartlarında belirtilen diğer “teminat kapsamı dışındaki” zararların ortaya çıkması durumunda,
 • KİRACI’nın personeli ve/veya KİRACI tarafından görevlendirilmiş bordrodışı çalışanı olmayan ve/veya aracın tahsis edilmediği şahıslar tarafından kaza yapılması ve araca hasar verilmesi halinde,
 • Aracın anahtarının kullanıcı tarafından kaybedildiği durumlarda, KİRACI’nın ya da araç kullanıcısının aracın anahtarını araç üzerinde bırakması, sözleşmede yahut daha sonraki safhalarda taraflarca araç sürücüsü olarak belirlenen şahıslar haricinde 3. Bir kişiye anahtarını vermesi vb. durumlar neticesinde aracın KİRACI’nın elinden çıkması, hırsızlık olarak değerlendirilmeyip aracın “0” sıfır km bedeli derhal ve defaten KİRACI tarafından karşılanacaktır.

 

9- ÖDEME

Kira bedelleri iş bu sözleşmeye ek olarak yapılacak protokollerle araç bazında belirtilecekti. Protokol ile belirlenen ödeme şekillerine uyulmaması halinde, KİRAYA VEREN sözleşmeyi ihtar etmeksizin derhal fesih ederek araçların iadesini talep edebilecektir. Bu durumda sözleşmedeki haklı nedenle araç iadesine ilişkin hükümler ve ilgili diğer sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

KİRACI, işbu sözleşme kapsamındaki fatura ödemelerini Bankası vasıtasıyla havale/EFT yöntemiyle Aylık kiralamaya ilişkin faturalar her ayın ilk günü düzenlenecek ve faturanın düzenlendiği güne ait T.C Merkez Bankası Döviz satış kuru esas alınacaktır.  KİRAYA VEREN sözleşmeyi ihtar etmeksizin 2 aylık vade gecikmesi durumunda  derhal fesih ederek araçların iadesini talep edebilecektir. Bu durumda haklı nedenle araç iadesine ilişkin hükümler ve ilgili diğer sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

 KİRACI, aylık ödemelerini bir defada ve tamamını kapsayacak şekilde ödemekle, yükümlüdür. KİRACI’nın Aylık ödemelerini 2 ay aksatması halinde sözleşme fesih edilir ve sözleşmedeki cezai şart ve ödemedeki temerrüt hükümleri ile diğer sözleşmesel yaptırımlar kiralamanın devam ettiği süre dikkate alınarak uygulamaya konur.

Kiracı, ödeme taahhütünü yerine getiremediği durumlarda sözleşme sonuna kadar olan ödeme tutarının yarısı oranında kiraya verene peşinen ödemekle yükümlüdür.

Ödemelerde meydana gelecek gecikmelerde, sözleşme fesih edilsin veya edilmesin;

 • KİRAYA VEREN ayrıca bir uyarıda bulunmaksızın dövizdeki kur artışını artı KDV’si ile birlikte fatura edecektir.
 • KİRAYA VEREN ayrıca bir uyarıda bulunmaksızın fatura tarihinden itibaren para cinsi üzerinden 7 günlük valör tarihini geçirmesi durumunda aylık %5+KDV’yi vade farkı olarak fatura edecektir.

 

10- FESİH

KİRAYA VEREN, iş bu sözleşmeye bağlı ödeme ve cezai şartlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği hallerde 3 gün önceden yazılı olarak bildirmek koşulu ile her zaman fesih edebilecektir. Bu fesih sebebi ile KİRAYA VEREN her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KİRACI, fesih bildirimini müteakip 3 gün içerisinde araçları eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edeceğini aksi halde TCK hükümleri uyarınca emniyeti suiistimal işlemlerinin uygulanacağını kabul ettiğini taahhüt eder.

 

11- GENEL HÜKÜMLER

Tarafların ticari ünvanlarında veya adreslerinde değişiklik yapılması halinde iş bu sözleşme yeni ünvan ve adresler ile ve belirlenen şartlar aynen geçerli olmak üzere devam eder. Adres değişikliği en geç 3(üç) gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde yapılan tebligatların geçerli olacağı işbu sözleşme ile kabul edilmiştir.

İşbu sözleşme ile sağlanan Uzun Süreli Araç Kiralama Hizmeti işbu sözleşme ve ek protokoller ile belirlenen araç kiralama sureleri bitiminde feshi ihbara gerek kalmadan kendiliğinden sona erer.

KİRACI, iş bu sözleşmeden doğan haklarını, borçlarını vs. KİRAYA VEREN’in yazılı onayı olmaksızın 3. Kişilere devredemez. 

İşbu sözleşmeden ve bu sözleşmeye bağlı ek protokollerden doğan damga vergisi vs. resim harçlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. Ödeme KİRAYA VEREN tarafından yapılacak olup, bu bedeller KİRACI’ya dekont edilecektir.

Taraflar aralarında akdettikleri bu Sözleşme’nin gizli olduğunu ve gizli kalması için gerekli azami çabayı göstermeyi, kendilerine verilen bilgilerin Sözleşme amacı dışında kullanılmasını önlemek amacı ile gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, sözleşme içeriği ve eklerine ilişkin bilgileri işbu Sözleşmenin süresi boyunca yasalarla yetkili kılınan merciler dışında 3ncü bir şahsa, bir başka kurum veya kuruluşa vermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.Taraflar, kendilerine verilen bilgileri işbu Sözleşme amacı dışında ve yasalara aykırı şekilde kullandıkları taktirde 3. şahıslar tarafından diğer tarafa karşı yöneltilen iddialar karşısında bu hükmü ihlal eden tarafın sorumlu olduğunu ve birbirlerinin bu nedenle uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu gizlilik taahhüdünün işbu sözleşmenin sona ermesi veya fesih edilmesi halinde dahi geçerliliğini muhafaza edeceğini taraflar kabul ederler.

 

12-DİĞER HÜKÜMLER

İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda HMK uyarınca KİRAYA VEREN’ in defter ve kayıtlarının esas teşkil edeceğini taraflar  kabul ve taahhüt ederler.

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

İşbu sözleşme 4 sayfa ve 12 Maddeden ibaret olup, aşağıda belirtilen tarihte taraflarca imzalanmış ve imza  tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

Tarafların unvanları, tebligat adresleri, vergi daireleri ve vergi numaraları, yetkili kişi ve imzaları aşağıda yer almaktadır.

           

KİRAYA VEREN                                                                      KİRACI

                                              

‘’KAR OTOMOTİV VE TEKSTİL

SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.’’